Get all records in SQL, Python and R

Given a table or dataframe named students as shown below, get all the records from the table or dataframe.

| ---------- | ------------ | ------------ | --------------- |
| student_id | student_name | student_city | student_country |
| ---------- | ------------ | ------------ | --------------- |
| 1     | John     | Atlanta   | USA       |
| ---------- | ------------ | ------------ | --------------- |
| 2     | Hari     | Mumbai    | India      |
| ---------- | ------------ | ------------ | --------------- |
| 3     | Ali     | Dubai    | UAE       |
| ---------- | ------------ | ------------ | --------------- |
| 4     | Jenny    | Berlin    | Germany     |
| ---------- | ------------ | ------------ | --------------- |
| 5     | Lisa     | Berlin    | Germany     |
| ---------- | ------------ | ------------ | --------------- |
| 6     | Priya    | Delhi    | India      |
| ---------- | ------------ | ------------ | --------------- |
| 7     | Wong     | Beijing   | China      |
| ---------- | ------------ | ------------ | --------------- |
| 8     | Julius    | Rome     | Italy      |
| ---------- | ------------ | ------------ | --------------- |
| 9     | Alonso    | Atlanta   | USA       |
| ---------- | ------------ | ------------ | --------------- |
| 10     | Noor     | London    | UK       |
| ---------- | ------------ | ------------ | --------------- |

Select all rows using SQL:

SELECT * FROM students

Select all rows using Python:

import pandas as pd

students

Select all rows using R:

students

Result:

student_id student_name student_city student_country
     1     John   Atlanta       USA
     2     Hari    Mumbai      India
     3     Ali    Dubai       UAE
     4    Jenny    Berlin     Germany
     5     Lisa    Berlin     Germany
     6    Priya    Delhi      India
     7     Wong   Beijing      China
     8    Julius     Rome      Italy
     9    Alonso   Atlanta       USA
    10     Noor    London       UK
Author

Ankur Sinha

Data Science, Running, Blogging, Cooking, Traveling, Writing